Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van Spee Golfkarton B.V.

 

1. Algemeen

a) De onderstaande Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn.
b) Tegenover deze Voorwaarden zijn alle Voorwaarden, waarnaar verwezen wordt door derden, slechts toepasselijk wanneer zulks door Spee Golfkarton uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd en erkend. Bepalingen welke afwijken van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing, wanneer deze bepalingen schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

2. Aanbiedingen en bevestigingen

a) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons bepaald.
b) Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd. Alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij gebonden.
c) Indien binnen 3 dagen na dagtekening van de orderbevestiging geen bezwaren schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Wijziging of annulering is daarna niet meer mogelijk.
d) Aanbiedingen of toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, onze vertegenwoordigers of ons overig personeel, verbinden ons slechts indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

a) Alle leveringen geschieden tegen de prijs welke op de dag van levering laatstelijk door Spee Golfkarton aan haar afnemers bekend is gemaakt. Alle prijzen staan vermeld in EURO’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
b) Kosten gemaakt voor leveringen, al dan niet in Nederland, komen voor rekening van de koper. Zendingen met een waarde van meer dan € 250,00 netto exclusief BTW levert Spee Golfkarton B.V. binnen Nederland zonder kosten, op voorwaarde dat Spee Golfkarton BV. het tijdstip, verpakking en de wijze van vervoer mag bepalen. Afwijking van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door Spee Golfkarton B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
c) Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende kostenfactoren, belastingen, rechten etc. Wijzigingen daarvan, voordat levering heeft plaatsgevonden of is voltooid, geeft ons recht tot doorberekening, dan wel tot het zonder rechterlijke tussenkomst annuleren van overeenkomst, zulks met uitsluiting van iedere verplichting tot schadevergoeding.

4. Afmetingen

a) Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde:
lengte – breedte – hoogte.
b) Bij vakverdelingen wordt het aantal vakjes vermeld in de volgorde: aantal lagen – aantal langs de lengte – en vervolgens aantal langs de breedte van de doos.
c) Bij platen is de eerste vermelde afmeting evenwijdig aan de richting van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van één golfrug of golfdal.
d) Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 5 mm, alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
e) Ongeacht het onder d gestelde dient het binnenwerk kleiner te zijn dan de binnenwerkse maat van de doos.

5. Afwijkingen besteld kwantum

Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan:
40% bij partijen tot 300 stuks.
30% bij partijen tot 500 stuks.
20% bij partijen tot 2000 stuks.
15% bij partijen tot 5000 stuks.
10% bij partijen van meer dan 5000 stuks

6. Levering

a) De verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.
b) Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht tot boete en/ of schadevergoeding geven; de koper heeft dan wel het recht de verkoper schriftelijk een andere leveringstermijn van veertien dagen te stellen en indien de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, zal de koper zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, de koop ontbonden kunnen beschouwen. Indien de gekochte goederen binnen de leveringstermijn verkopers fabriek, depot of magazijn hebben verlaten, wordt verkoper geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben gehouden.
c) Overmacht bevrijdt Spee Golfkarton B.V. van haar leveringsverplichtingen. Een beroep op overmacht geeft Spee Golfkarton B.V. het recht de levertijd te verlengen met de duur van de (overmachts)situatie, of de overeenkomst - voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren zonder dat gerechtelijke tussenkomst nodig is.

7. Aanvaarding en reclame

a) Reclames op manco van aantallen moeten terstond bij terhandstelling der gekochte goederen aan koper of ontvanger door koper daartoe aangewezen op verzendadvies, vrachtbrief reçu of andersoortige ontvangstbevestiging worden aangetekend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt het gekochte in kwantiteit te hebben aanvaard. Reclames, de kwaliteit van het gekochte betreffend moeten uiterlijk 14 dagen na ontvangst der zending schriftelijk door de koper bij de verkoper zelf – niet bij agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen – worden ingediend en voordat tot verwerking of doorlevering der zending wordt overgegaan.
b) Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.
c) Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.
d) De levering van goederen door Spee Golfkarton B.V. geldt als voltooid indien zij, de koper, de goederen aanbiedt. De koper kan de voltooiing van de aflevering niet beïnvloeden door de goederen te weigeren. De koopprijs zal in een dergelijk geval verschuldigd zijn vanaf de dag van aanbieding.

8. Retourzendingen

Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

9. Aansprakelijkheid

a) Wij zijn slecht aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van materiaal – en fabricagefouten.
b) Indien klachten over zodanige gebreken door ons gegrond worden bevonden, zullen wij ter onzerkeuze – hetzij op onze kosten de gebreken herstellen, hetzij na terugontvangst der goederen zonder prijsverhoging vervangende goederen leveren, hetzij onder teruggave van de koopsom (en indien de goederen zijn afgeleverd na terug-ontvangst van de gebrekkige goederen) de overeenkomst voor ontbonden te verklaren.
c) Een en ander zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van kosten, schaden en interesten w.o. begrepen winstderving en zgn. gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/ of derden ontstaan.
d) De opdrachtgever geeft Spee Golfkarton de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en hij vrijwaart Spee Golfkarton in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit verveelvoudiging of reproductie zullen voortvloeien.
e) Indien de koper ons verzoekt op de door hem bestelde verpakking de UAC-code aan te brengen, dan zullen wij dit overeenkomstig zijn aanwijzingen met inachtneming van de voorschriften van de Stichting UAC doen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de leesbaarheid van de UAC-code of dergelijke coderingen door apparatuur die daarvoor door kopers of diens afnemers worden gebruikt.

10. Overmacht

Ingeval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen; ingeval van gebrek of schaarste aan grond-, hulp- en brandstoffen; ingrijpende wijzigingen van valuta verhoudingen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, (dreigende) energiecrisis, verkeerstoornissen, ook ten gevolge van weersomstandigheden en in dergelijke gevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt in ons bedrijf of in de ons toeleverende bedrijven of transport-ondernemingen: alsmede ingeval van zodanige wijzigingen der omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door koper of derden gelden gehouden zullen zijn.

11. Eigendomsvoorbehoud

a) De eigendom van geleverde zaken wordt door Spee Golfkarton B.V. voorbehouden op de wijze als voorzien in artikel 92, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
b) Zolang de goederen nog niet verwerkt zijn of de koopprijs daarvan – dan wel de koopprijs van andere door ons aan afnemer geleverde goederen – nog niet is voldaan, wordt de koper geacht de desbetreffende goederen om niet in bewaarneming te houden zijnde het hem verboden om gedurende deze periode op enigerlei wijze over deze goederen te beschikken, zulks op straffe van onmiddelijke opeisbaarheid van de gehele koopsom.
c) Ingeval van niet tijdige betaling door koper zal verkoper het recht hebben het verkochte zonder enige sommatie, in gebrekstelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Betaling

a) Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige schuldvergelijking of korting. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan koper aanspraak maken op een korting van 1% van het factuurbedrag.
b) Spee Golfkarton is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren. Tevens zijn te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering van het bepaalde in lid a) af te wijken door contante betaling (waaronder ook kan worden verstaan betaling onder rembours) te eisen.
c) Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanneming gestelde termijn tot volledige betaling van het aangemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan Spee Golfkarton toekomend recht – tot gevolg dat:

- alle overige ten name van koper bij ons openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
- wij het recht krijgen over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum een verzuimrente te berekenen van 1% per maand;
- Spee Golfkarton het recht krijgt zonder nadere in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, geheel of gedeeltelijk, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
- alle kosten welke Spee Golfkarton moet maken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen incassokosten (benevens de voorschotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast), welke worden gesteld op tenminste 10% van de hoofdsom, om tot gehele of gedeeltelijke inning van onze vordering op de koper te geraken, ten laste van koper komen.

13. Clichés, stempels, matrijzen en gereedschappen

De kosten van clichés, stempels, matrijzen en stansgereedschap worden aan koper doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening worden de in de vorige zin bedoelde goederen nimmer eigendom van de koper, tenzij anders overeengekomen. Stempels en stansmessen worden 3 jaar na de laatste order vernietigd.

14. Toepasselijk recht

a) Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
b) De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, indien de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten.

15. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het Arrondissement Roermond, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het